شما هم تیستر شوید.

با مراجعه به رستوران و تهیه گزارش به صورت عکس، ویدئو ، محتوا و ... برنده جایزه دو میلیون تومانی شوید.
  • نفر اول یک میلیون تومان
  • نفر دوم 500000 تومان
  • نفر سوم 500000 تومان
  • نفر چهارم برنده یک ساعت نفیس تراست
تا تاریخ 91/03/31 فرصت دارید گزارش خود را در لینک "ارسال تجربه رستوران" قرار دهید.

نحوه امتیاز دهی :
  • 15 امتیاز بابت متن گزارش
  • 10 امتیاز بابت ویدئو
  • 15 امتیاز بابت عکس
  • 10 امتیاز بابت سوژه خاص


شما هم تیستر شوید.