این هاپوه شبیه مستره!

این هاپوه شبیه مستره، کلش قبل اینکه غذا تموم شه تو ظرف بقلیشه.
1397/10/22