با کینوریچ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!

با کینوریچ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!
با کینوریچ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!
@quinorich 
@zidasht 
1397/12/28