به نظرتون بابای خوبی می شه مستر؟

مستر در حال خوابوندن آرن خان چهل و هفت روزه کوچیکترین فن تاریخ مسترتیستر. به نظرتون بابای خوبی می شه مستر؟
1397/12/05