تمام خاطرات بچگی با دیدن عکست زنده شد !

تمام خاطرات بچگی با دیدن عکست زنده شد !
تمام خاطرات بچگی با دیدن عکست زنده شد غافل از اینکه خودت از میان ما رخت بربستی. روحت شاد مرد بزرگ.
ای کاش همه مثل این مرد با یاد و خاطره خوب بریم.
1397/02/26