خدایا چه بر سرمون داره میاد!

این هم پل کن ولی تکذیب کردن. کی می دونه ریزش کرده یا نه؟ خدایا چه بر سرمون داره میاد!
1398/01/18