مراسم سی برند برتر منتخب مسترتیستر

مراسم سی برند برتر منتخب مسترتیستر
Top 30 - Mr Taster Award
Espinas Palace Hotel
17th June 
مراسم سی برند برتر منتخب مسترتیستر بیست و هفتم خرداد در هتل اسپیناس پالاس با حضور صاحبان برندها، کارآفرینان و رستوران دارهای برتر کشور برگزار می شه. این هم اوارد جدید که توسط گروه هامن درست شده و بسیار زیباست.
ضمنا ده نفر از فعالترین بچه های پیج هم برای مراسم دعوت خواهند شد به پاس زحمات.
1398/02/25