مهمون نوازی لرها

مهمون نوازی لرها
اومدیم کمک سیل زده ها در چم مهر (پلدختر) که مهمون شدیم چقدر مهمون نوازن لرها خدایی.
1398/01/19