رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

نوروز زنجان کجاها بریم؟

نوروز زنجان کجاها بریم؟

۱- جگرکی علی و اسکندر
آدرس: بازار جگرکیهای زنجان 
۲- ناصر جگرکی
آدرس:خیابان شهدا، نرسیده به دروازه ارگ، ابتدای کوچه هاشمی نژاد
تلفن: ۰۲۴۳۳۵۴۴۳۳۵
۳- دیزی عابدینی
آدرس: زنجان، بازار پایین زنجان
۴- رستوران پلو
آدرس: زنجان، خیابان خرمشهر، خیابان معلم، روبروی کوچه اول
۵- رستوران صدف
تلفن:۰۲۴۱۴۲۲۲۱۳۷
آدرس: زنجان، خیابان خرمشهر، روبروی پارک ملت(شهربازی)
تلفن: ۰۲۴۳۳۷۷۲۶۲۸
۶- جگرکی مصطفی
آدرس :زنجان ، بازار زنجان

دوستان عزیز شما در زنجان کجا رو پیشنهاد میکنید؟
1398/01/17