کریسپی داک رستوران سوشیکو نداریمه!

فیلم کامل درست کردن کریسپی داک سوشیکو در آی جی تی وی مستر. نداریمه! 
@sushico.ir 
آدرس: تهران، الهیه،مدرن الهیه، طبقه اول، رستوران سوشی کو
تلفن: ۰۲۱۹۶۶۱۶
قیمت: ۶۷ تومان
دونفره ۱۰۹ تومان 
1397/10/22