کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه!

کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه!
معجون طباخی شیر خدا ترکیب چشم و مغز و پاچه گوساله و بناگوش. ۱۵ تومان
کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه! لیست قیمت های کله پزی شیرخدا در قصر دشت چهارراه هاشمی رو براتون گذاشتم.
1398/04/02
  • کله پزی شیرخدا