گرفتار شدن خودرو در اثر جاری شدن سیل

محور میگون به شمشک دربند، و گرفتار شدن خودرو در اثر جاری شدن سیل.
1398/01/18