رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

دنده کباب کرمانشاهی در طاق بستان

مراحل آماده سازی گوشت برای دنده کباب کرمانشاهی، سلطان کباب های منظومه شمسی در طاق بستان
مگه داریم انقدر خوشمزه؟! کلی گزارش داریم  منتظر باشید..
آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، دنده کبابی پرستو
تلفن:۰۹۱۸۳۳۲۶۱۶۳
@dandekababi.parasto 
1398/05/22