رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • کته کبابی محمدی متل قو

  • آدرس: سلمانشهر - مازندران - روبروی متل قو، جنب بانک ملی، رو به رو بانک ملت، کته کباب محمدی