• فود تراک مسترچیکن

 • آدرس: تهران - تهران - چهارراه فرمانیه، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، جنب بانک گردشگری
 • برگر

 • ساندویچ گرم

  • رویال هات پلاس
   رویال هات پلاسهات داگ 2 عدد، ژامبون، چیپس، پنیر سفید و زرد، قارچ، سس مخصوص
   ۳۷,۰۰۰ تومان
  • بیگ میکس
   بیگ میکسبرگر، سینه مرغ گریل، پنیر سفیدو زرد، قارچ، سس مخصوص
   ۳۸,۰۰۰ تومان
  • چیلی هات چیکن
   چیلی هات چیکنسینه مرغ گریل، هات داگ، هالوپینو، پنیر زردو سفید، قارچ، سس مخصوص
   ۳۶,۰۰۰ تومان
  • هات داگ سوسماری
   هات داگ سوسماریهات داگ،چیپس، پنیر، قارچ، سس مخصوص
   ۲۶,۰۰۰ تومان
  • ساندویچ هات داگ
   ساندویچ هات داگهات داگف چیپس، سس مخصوص
   ۲۲,۰۰۰ تومان
  • رویال چیکن
   رویال چیکنمرغ گریل شده، ژامبون، پنیر سفید و زرد، قارچ، سس مخصوص
   ۳۳,۰۰۰ تومان
  • رست بیف
   رست بیفگوشت گوسالهف پنیر سفید، قارچ، سس مخصوص
   ۴۳,۰۰۰ تومان
  • نفس مستر
   نفس مسترگوشت گوساله، هات داگ، پنیر زرد و سفیدف سس مخصوص
   ۴۷,۰۰۰ تومان
  • ساندویچ ژامبون تنوری
   ساندویچ ژامبون تنوریژامبون گوشت 90%، پنیر میکس، قارچ، سس مخصوص
   ۳۱,۰۰۰ تومان
  • رویال هات داگ
   رویال هات داگهات داگ، چیپس، پنیر سفید وزرد، قارچ، سس مخصوص
   ۳۱,۰۰۰ تومان